Projekt leírás

A régió hulladékgazdálkodására jellemző, hogy a múlt században széleskörűen alkalmazott „egy település - egy szilárd kommunális hulladéklerakó” elvének megfelelően a települések egyedileg oldották meg a szilárd kommunális hulladék gyűjtését és elhelyezését.

A projekt területe eddig kimaradt az ISPA, ill. KA (Kohéziós Alap) pályázatok által biztosítható Uniós támogatásokból a hulladékgazdálkodási rendszerekre vonatkozóan. Ennek ellenére a települések és a közszolgáltatók sok esetben saját, ill. hazai forrásokból építettek új, korszerű létesítményeket (pl. a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Központ) a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Azonban a projektben szereplő településeken a korábban használt, mára már bezárt települési szilárdhulladék- lerakók rekultivációja nem valósult meg a rendelkezésre álló szűkös források miatt.

Jelen pályázat keretében kívánják a projekttel érintett települések a hulladék lerakók rekultivációhoz szükséges forrást megteremteni, és az alábbi problémákat megoldani. A jelenlegi helyzet csak a hatályos jogszabályok, illetve a készülő, különböző szintű hulladékgazdálkodási tervek megsértésével tartható fenn. A jelen gyakorlat és a jogi követelmények közötti különbség a jövőben még jelentősebb lesz az önkormányzatok forráshiánya miatt.

Jelenleg az alábbi tényezők jelentik a legnagyobb problémát:

 Nem lehet teljesíteni a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvényt és a hulladéklerakásról szóló 20/2006. KvVM rendelet előírásait.  Valószínűsíthetően tovább üzemelnének a meglévő illegális hulladéklerakók.  A rekultiválatlan lerakók jelentős környezeti kockázatot hordoznak magukban.  A helyzet fenntartása jelentős környezetveszélyeztetéssel jár.

A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 9 településének mindegyike rendelkezik saját települési hulladéklerakóval. A lerakók aljzatszigeteléssel nem rendelkeznek, műszaki védelem nélkül létesültek. Szabadkígyós esetében természetes agyagszigetelés van, mely a terület jellegéből adódik. Az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség kötelezte a hulladéklerakó tulajdonosait és üzemeltetőit a lerakók bezárására. A jelenleg nyitott hulladéklerakók tényleges kockázatot jelentenek valamennyi környezeti elemre és legfőképpen az emberi egészségre. A Körös-Szögi kistérségben 1 hulladéklerakó marad (gyomaendrődi szigetelt lerakó), mely a kistérségben keletkező és lerakással ártalmatlanítható hulladék fogadására alkalmas.

A pályázó szervezet a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás, mely projekt partnerséget hozott létre az alábbi önkormányzatokkal: Gyomaendrőd, Szarvas, Csárdaszállás, Kétsoprony, Kondoros, Csabacsűd, Békéscsaba, Körösladány, Szabadkígyós.

A “Települési szeméttelep rekultivációs program a Körös-szögben” elnevezésű projektet 2010 januárjában nyújtotta be a Körös-völgyi HRT., és a sikeres elbírálást követően 2011. áprilisában írta alá a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel, az Energia Központ Nonprofit Kft-vel. A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosító számú projekttel az érintett települések hulladéklerakóinak rekultiválására nyílik majd lehetőség. Az érintett települések hosszú távú célja, hogy javítsák az itt élők életminőségét, elősegítsék a település népességmegtartó képességét, továbbá európai színvonalnak megfelelő higiéniás alapfeltételeket teremtsenek. Mindezt úgy, hogy óvják környezetüket, és a beruházásokat a fenntartható fejlődés szempontjait betartva valósítják meg. A fenti célok elérése érdekében, valamint a tervek megvalósítása céljából hozták létre a projektben résztvevő települések a Körös-völgyi HRT-t azért, hogy az elpusztult természeti környezet eredeti állapotát visszaállítsák. A projekt összköltsége 1.383.624.207 Ft., megvalósítását az Európai Unió a kohéziós alap társfinanszírozásával 100%-ban támogatja.

Az érintett települések hosszú távú célja, hogy javítsák az itt élők életminőségét, elősegítsék a település népességmegtartó képességét, továbbá európai színvonalnak megfelelő higiéniás alapfeltételeket teremtsenek. Mindezt úgy, hogy óvják környezetüket, és a beruházásokat a fenntartható fejlődés szempontjait betartva valósítják meg. A fenti célok elérése érdekében valamint a települési hulladéklerakók rekultivációjának megvalósítása céljából hozták létre a projektben résztvevő települések a Körös-völgyi HRT-t.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a projekt mind műszaki mind gazdasági szempontból megvalósítható és a jogszabályi követelményekkel valamint az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel összhangban a megvalósulás esetén jelentősen javítja az érintett települések, illetve szűkebben és tágabban vett környezetük hulladékgazdálkodási mutatóit illetve „élhetőségét”.